52300, Ünye/ORDU +0 (452) 323 71 72 info@unyeyazilim.com

Bayilik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu İş Ortaklığı Çerçeve Sözleşmesi ("Sözleşme");

1-) ....................................................................................................................................................................................................
adresine mukim ÜNYE vergi dairesi ............................. numaralı ve ............... Ticaret Sicili'ne .................. numara ile kayıtlı ............................................................ (İş Ortağı); ile

2-) Liseler Mh. Akkuş-Niksar Cd. No:83/1 ÜNYE/ORDU
adresinde mukim, Ünye Yazılım LTD. ŞTİ. ("Ünye Yazılım") arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarla,

........................ tarihinde ("İmza Tarihi") imzalanmıştır.

Sözleşme'de yukarıda adı geçenlerden her biri tek tek "Taraf" ve hep birlikte "Taraflar"olarak anılacaktır.

2. Amaç ve Konu

İşbu Sözleşme'nin amacı Taraflar'ın karşılıklı olarak gerçekleştireceği aşağıda tanımlı Ünye Yazılım'ın satış ve pazarlamasına ilişkin iş ortaklığı hüküm ve şartlarını düzenlemektir. Buna göre İş Ortağı, işbu Sözleşme süresince detayları Ek-1'de belirtilen ve Ünye Yazılım tarafından üretilmiş yazılımların (bilgisayar programlarının), bilgisayarlar ile uyumlu işletim sistemlerinin ve ağ işletim sistemlerinin (birlikte "Ünye Yazılım" olarak anılacaktır) satış ve pazarlamasını Ek-1'de belirlenen ticari şartlar çerçevesinde gerçekleştirecektir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Ünye Yazılım Ürünleri'ne ait Fikri Mülkiyet Hakları dahil tüm mülkiyet hakları Ünye Yazılıma'a aittir ve ait olmaya devam edecektir, herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ile devri söz konusu değildir.

İşbu Sözleşme kapsamında Fikri Mükiyet Hakkı; (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, dizayn, kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, müşteri/kullanıcı profilleri, algoritma ve kron kodlarını); yazılım veya Ünye Yazılıma'a ilişkin sosyal medya hesapları (facebook, twitter, instagram vs.) ile buralardaki tüm verileri; (v) yürürlükteki hukuk uyarınca "eser sahibi" sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali haklar ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir, ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modelleri, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman spesifikasyonlan ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.

3. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1) İş Ortağı, işbu Sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi veya kuruluşa önceden Ünye Yazılım'ın yazılı iznini almaksızın devredemez ve Ünye Yazılım adıma ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz ve taahhütte bulunamaz.

3.2) İş Ortağı ancak ve ancak kendi adına, Ünye Yazılım Ürünleri'nin satış ve pazarlamasını gerçekleştirebilir.

3.3) İş Ortağı Ek-1'de belirtilen segmentler içerisinden (Run (Küçük Boy İşletme), Jump (Orta Boy Işletme), Fly (Büyük Boy İşletme) kendisinin bağlı olduğu segmente bağlı haklar ve yükümlülüklere Sözleşme süresince uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ünye Yazılım tarafından segmentlere bağlı haklar ve yükümlülükler tek taraflı olarak değiştirilebilir, bu durumda Ünye Yazılım en kısa sürede ve yazılı olarak (e-posta da olabilir) değişikliği İş Ortağı'na bildirir, İş Ortağı da işbu Sözleşme ile peşinen bu değişikliklere uymayı kabul etmektedir.

3.4) Iş Ortağı, Ünye Yazılım yazılımlarını oluşturan programları işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen kapsamlar dışında pazarlayamaz, kopyalayamaz veya herhangi bir şekilde Ünye Yazılım'ın bunlar üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakları'nı ihlal edemez.

3.5) İş Ortağı, Ünye Yazılım'ın Fikri Mülkiyet Hakları'na veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren herhangi bir kişi ve kuruluşu, Ünye Yazılım'a durumdan haberdar olmasını takiben en kısa zamanda bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.6) İşbu Sözleşme ile kendisine satış hakları verilen İş Ortağı, Ünye Yazılım Ürünleri'nin en iyi şekilde ve gittikçe artarak satılması için gerekli maddi, manevi çaba ve çalışmayı gösterir. Bu hususta basiretli ve iyi niyetli bir tacirin göstermesi gereken gayreti gösterir. Pazarlama faaliyetlerinde Ünye Yazılım Ürünleri'nin gerçek niteliklerini vurgular, aldatıcı ve şaşırtıcı davranışlardan kaçınır.

3.7) İş Ortağı, tanıtım ve ticari faaliyetlerinde, Ünye Yazılım'ın ticari itibarı ile üçüncü şahıslara karşı hak ve çıkarlarını korumayı, Türk Ticaret Kanunu'na, yürürlükteki tüm mevzuatlara ve işbu Sözleşme kurallarıma uymayı, dolaylı da olsa haksız rekabete neden olmamayı taahhüt edip bu konuda Ünye Yazılım'ın yetkilileri tarafından yapılan öneri ve istekleri dikkate almayı ve Ünye Yazılım ile çözüm odaklı ortak kararlar almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8) İş Ortağı, Ünye Yazılım tarafından belirlenmiş geçerli satış koşullarına ve satış süreçlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9) İş Ortağı, işbu Sözleşme süresi içerisinde Ünye Yazılım tarafından bilgi verme ve çeşitli düzenlemeler yapma amaçlı yayınlanacak sirküler, yönergeler ve pazarlama ilkelerine dair düzenlemelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10) Iş Ortağı, Ünye Yazılım'IN unvanının ve pazarladığı ürünlerin markasının ve onlara bağlı olan veya onlardan doğan marka, patent, telif hakları ve sair Fikri Mülkiyet Hakların, Ünye Yazılım veya Ünye Yazılım'a lisans veren hak sahiplerinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.11) İş Ortağı, kendi merkez ve şubelerinin adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri değişikliklerini derhal Ünye Yazılım'a bildirmekle yükümlüdür.

3.12) İş Ortağı'nın ortaklık ve/veya yönetim yapısında kontrol değişikliği durumu önceden Ünye Yazılım'a yazılı olarak bildirilmelidir. Ünye Yazılım bu durumda Sözleşme'yi tek taraflı fesih hakkını saklı tutar.

3.13) Iş Ortağı, son kullanıcı (müşteri firmalar) verilerini incelemek ve kendi hesaplarını tutmak üzere Ünye Yazılım'dan Ünye Yazılım'ın uygun göreceği bir programı ücretsiz olarak alabilir. Ancak Ünye Yazılım tarafından belirlenecek yıllık satış hedefi ilgili yılın sonunda tutturulamadığı takdirde, ücretsiz olarak bu programin lisansları Ünye Yazılım tarafından iptal edilebilir veya Ünye Yazılım bunlar için peret Bu durumda, İş Ortağı ücretsiz olarak aldığı bu program ile ilgili hiçbir peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. வச்சி3124 UNTIL ORDU

3.14) Taraflar, Iş Ortağı'nın her Çeyrek (bundan sonra yılın 1., 2., 3. Ve 4. 3'er aylık dönemleri anlaşılacaktır) Ünye Yazılım tarafindan belirlenen satış hedefi ve bu kapsamda belirlenecek asgari alım tutarına (Optimum Stok) ulaşması gerekliliği hususunda mutabıktırlar. Is Ortağı "Optimum Stok" alımını beher Çeyrek'in ilk ayı sonuna kadar yapabilir. Aksi halde Sözleşme'nin Is Ortağı tarafından ihlal edildiği varsayılacaktır. Çeyrek'lik bazda 1s Ortağı satış hedefi, Ünye Yazılım'ın yıllık büyüme beklentisi ve Iş Ortağı'nın performansı ve potansiyeli esas almarak Ünye Yazılım tarafından belirlenir. Hedef rakamı, Işbu Sözleşme kapsamında Ünye Yazılım Ürünler'i için, indirimler ve iadeler düşüldükten sonra kalan KDV hariç net rakam üzerinden hesaplanır.

3.15) Iş Ortağı, Ünye Yazılım Ürünleri ürün grubundaki modüllere muadil olan herhangi başka bir ürünün satışını yapmamayı taahhüt eder. Herhangi başka bir yazılımın (ticari programin) muadil olup olmadığını Ünye Yazılım tek taraflı olarak belirme yetkisini haizdir.

3.16) Iş Ortağı, Ünye Yazılım Ürünleri'nin satış ve pazarlama işlemleri için uygun bir işyeri edinmek ve Sözleşme süresince faaliyetlerini burada sürdürmekle yükümlüdür..

3.17) İş Ortağı, kendi firma ünvanında veya alan adında "Ünye Yazılım" adını veya Ünye Yazılım'a ait logo ve işaretleri kullanamaz.

3.18) Ünye Yazılım'ın son kullanıcıya (müşteri firmaya) karşı görev ve sorumlulukları Ünye Yazılım tarafından sağlanacak olan "Lisans Koşulları Sözleşmesi/Koşulları"nda belirtilmiştir. Son kullanıcıya (müşteri firmaya), bunun haricinde Ünye Yazılım adına ve/veya Ünye Yazılım Ürünleri üzerine hiçbir taahhüt İş Ortağı tarafindan verilemez.

3.19) Ünye Yazılım, programlarının, kullanıcı klavuzlarının, el kitaplarının ve diğer malzemenin hatasız olduğunu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt etmemektedir. Programlar, kullanım kılavuzları ve gerekli güncel teknik materyal son kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilir. Ünye Yazılım, programların, el kitaplarının ve gerekli güncel teknik materyalin kullanılması, uygulanması, kuruluşu nedeniyle oluşabilecek sonuçlar ve/veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ünye Yazılım önceden belirtmeksizin programlarda ve dokümantasyonunda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.20) Ünye Yazılım, programların doğru ya da yanlış kullanılmasından veya kanunlara aykırı olan işlerde kullanılmasından sorumlu değildir.

3.21) Ünye Yazılım, hiçbir zaman Ünye Yazılım programlarıyla depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak son kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı hataları ve virüs bulaştırılması nedeniyle oluşabilecek arızalar kabul edilmez.

3.22) Ünye Yazılım, adı geçen ürünler için gerekli görür ise katalog ve kullanım kılavuzu gibi malzemeleri sağlar ve uygun bulduğu tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olur.

3.23) İş Ortağı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyacağını ve Ünye Yazılım ile aralarındaki sözleşmesel ve ticari ilişki sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını beyan, taahhüt ve garanti etmektedir. İş Ortağı Ünye Yazılım'dan ve son kullanıcılardan ticari ilişki kapsamında öğrendiği veya elde ettiği herhangi bir kişisel veriyi, işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, veri sahibinden önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir. Bu yükümlülük ticari ilişki sona erdikten sonra da devam edecek olup Ünye Yazılım'ın bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarar kapsamında kendisine Ünye Yazılım tarafından rücu edilebileceğini, bu kapsamdan ELEKTRONIK tarafindan rücu talebinin iletilmesini müteakip talebin gereğini derhal yerine gemeocgYYILDIZ ve kabul etmektedir. UNYE V.D. 323 5164 2492 66 UNYE/ORDU bugayyildizz.com

4. Mali Hükümler

4.1 Is Ortağı, Ünye Yazılım ile üzerinde mutabik kaldığı işbu Sözleşme'de belirtilen tüm satış koşullarına uyacaktır. Satış fiyatları ve koşulları Ünye Yazılım tarafindan zaman zaman değiştirilebilir, yeniden belirlenebilir.

4.2 İş Ortağı, ödemelerinde temerrüde düşmesi (kendisi tarafından verilmiş bir çekin ödenmeyip karşılıksız çıkması ya da fatura edilmiş bir ödemenin gecikmesi) halinde ise en geç 7 (yedi) gün içinde ilgili ödemeyi nakden gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Bu ödemelerin vaktinde yapılmaması durumunda, tüm borçlarının muacceliyet kesbedeceğini, tüm icra ve mahkeme masrafları, gecikme faizi, provizyon ve avukatlık masraflarının kendisinden hemen ve nakden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 İş Ortağı, Ek-l'de belirtilen diğer mali hususlara dair taahhütlere de tüm Sözleşme süresi boyunca uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Sözleşme Süresi ve Fesih

5.1 İşbu Sözleşme, İmza Tarihi'nden itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir. Taraflardan biri Sözleşme'nin bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar yazılı olarak feshi ihbarda bulunmazsa Sözleşme kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar. İşbu Sözleşmenin süresi kendiliğinden yenilenme suretiyle uzaması halinde de 5 (beş) yılı aşamaz. Taraflar 1 (bir) ay önceden bildirmek koşuluyla Sözleşmeyi her zaman tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2 Ünye Yazılım, aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında Sözleşmeyi derhal fesih hakkına sahiptir. Taraflar bu halleri haklı sebeple fesih olarak kabul etmişlerdir.

a. İş Ortağı'nın, Ünye Yazılım'a mevcut borçları ile ilgili temerrüde düşmesi,

b. İş Ortağı'nın, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması ve bildirime dağmen 1 (bir) hafta içeri,sinde ihlali gidermemesi

c. İş Ortağı'nın, işletmesini devri,

d. İş Ortağı'nın, satış taahütlerini yerine getirememesi,

e. İş Ortağı'nın ortaklık ve/veya yönetim yapısında Ünye Yazılım'a bildirim yapılmaksızın kontrol değişikliği meydana gelmesi,

f. İş Ortağı'nın ticari faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen biçimlerde sona ermesi,

g. İş Ortağı'nın, Ünye Yazılım'ın yayınladığı veya yayınlayacağı sirküler, yönerge ve pazarlama ilkelerine uymaması, veya

h. İş Ortağı'nın hakkında hangi nedenle olursa olsun, icra takibi başlatılmış olması.

5.3 Sözleşme'nin sona ermesi halinde İş Ortağı, varsa kendisinde bulunan tanıtım araç ve gereçlerini ve demo setlerini Ünye Yazılım'a derhal iade eder.

5.4 Sözleşme'nin sona ermesi halinde Ünye Yazılım, İş Ortağı'nın stoklarında bulunan Ünye Yazılım ürünlerini iade almak zorunda değildir.

6. Gizlilik

6.1 Taraflar işbu Sözleşme kapsamında diğer Tarafça kendisine sunulan ticari bilgiler ve şirket sırları başta olmak üzere her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu bilgileri işbu Sözleşme'de belirtilen amaç dışında kullanmayacaklarını veye 3. kişilere kullandırmayacaklarını ve 3. kişilere diğer Taraf'in önceden yazılı izni olmaksızın ifşa etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu yükümlülüğü ihlal eden Taraf diğer tarafın bu nedenle uğradığını bildirdiği her türlü zarar ve ziyanı derhal tazminle mükelleftir. ÜNYE YAZILIM VE ELEKTRONİK Mevlüt Buğra AYYILDIZ

Şu kadar ki; bu kısıtlama aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır.

(a) Gizli bilgiyi alan Taraf'ın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açık hale gelmişse,

(b) Işbu Sözleşme'den önce gizli bilgiyi alan Taraf in elinde bu bilgi mevcut ise,

(c) Herhangi bir resmi makam kararına istinaden gizli bilginin açıklanması gerekiyorsa. Şu kadar ki böyle bir durumda gizli bilgiyi açıklayacak olan Taraf diğer tarafa ifşa öncesinde yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.

7. Mücbir Sebepler

Taraflar'ın bu Sözleşme'de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası ilgili Taraf in kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir mücbir sebepten dolayı ve ilgili Taraf in herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa, ilgili Taraf anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği müddetçe söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve Taraflar'dan herhangi birinin yetersizliğinden kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebebe örnek teşkil eder. Yükümlülükleri herhangi bir mücbir sebepten etkilenen Taraf söz konusu durumu en kısa zamanda diğer Tarafa yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda, ancak en fazla söz konusu mücbir sebep olayının vukuundan itibaren 15 (onbeş) gün içinde yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Taraf'a ulaştıracaktır.

İşbu maddenin amaçları kapsamında ekonomik krizler (Türkiye'de gerçekleşen 1994 veya 2001 krizleri gibi) mücbir sebep teşkil etmeyecektir. Buna ek olarak Taraflar'dan birinin her dereceden kusuru veya teşviki neticesinde gerçekleşen mücbir sebep halleri de işbu Sözleşme anlamında mücbir sebep teşkil etmeyecektir. Mücbir sebep hali sırasında Taraflar'ın yükümlülükleri askıya alınmış sayılır ve mücbir sebep halinin sona ermesinden sonra Sözleşme bütün hak ve yükümlülükleriyle tekrar yürürlükte olacak ve Taralar'ı bağlayacaktır. Mücbir sebep halinin 10 (on) iş gününden fazla sürmesi halinde Taraflar'ın anlaşarak Sözleşme'yi feshetme hakkı haizdir. Böyle bir durumda Taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler, şu kadar ki edinmiş oldukları varsa hakedişleri saklıdır.

8. Devir Yasağı

İş Ortağı'nın, Ünye Yazılım'ın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme'den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

9. Masraflar

İşbu Sözleşme'nin aktedilmesinden kaynaklanan damga vergisi dahil tüm masraflar Taraflarca eşit olarak paylaşılacak olup Ünye Yazılım, Iş Ortağı adına ödeme yapar ise bunu Şirket'e fatura edecektir.

10. Bildirimler

Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin 1. maddesinde bildirmiş oldukları adresleri tebligat adresleri olup değişiklikleri yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

11. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'den doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) lera Daireleri yetkilidir.

12. Diğer Hükümler

12.1 Işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme'nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme'nin temelini etkilemeyecektir.

12.2 Sözleşme'de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür. Şu kadar ki Ünye Yazılım önceden belirtmeksizin programlarda ve dokümantasyonunda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ünye Yazılım bu değişiklikleri bilahare Iş Ortağı'na bildirir.

12.3 Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafindan imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşme'den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez.

12.4 İş Ortağı, İşbu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların olması halinde Ünye Yazılım'ın defter kayıt ve belgelerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince kesin delil kabul edileceğini, bu hususa hiçbir şekilde itirazı olmadığını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.5 İşbu Sözleşme Taraflar arasında daha önce var olan ve bu kapsamdaki tüm sözleşme ve satış şartlarını geçersiz kılar. Iş Ortağı bu bağlamda daha önce var olan bu kapsamdaki tüm sözleşmelerden kaynaklı olarak Ünye Yazılım'ı gayri kabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.6 Sözleşme'nin ekleri Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

12.7 Taraflar arasındaki ilişki bağımsızdır. İşbu Sözleşme'deki hiçbir durum, Taraflar arasında işveren/çalışan, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil, ortaklık veya müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

İşbu Sözleşme İmza Tarihi'nde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

Ekler:

Ek-1: Ünye Yazılım .................... İş Ortaklığı Koşulları ve Ticari Hükümler

Adı, Soyadı __________

Ünvan __________

İmza __________


Adı, Soyadı __________

Ünvan __________

İmza __________

© Ünye Yazılım Tüm Hakları Saklıdır.